Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

Afázie

   Afázie je porucha řečové komunikace, která je podmíněna získaným organickým poškozením či onemocněním mozku. Jedná se o komplikované a nejednoznačné postižení , ztrátu produkce nebo rozumění řeči v důsledku ložiskového (ohraničeného) nebo difuzního (rozptýleného) poškození mozkové tkáně dominantní mozkové hemisféry.

    Nejčastější příčinou afázií jsou cévní mozkové příhody hemoragické (krvácení), ischemické (snížené prokrvení), dále úrazy a poranění mozku, mozkové expanze – nádory, zánětlivá onemocnění mozku, degenerativní onemocnění CNS, intoxikace mozku.

    Afázii chápeme jako součást tzv. poruchy kortikálních funkcí (specificky lidská aktivita, která zajišťuje nervově psychickou činnost člověka, koordinuje a řídí vnitřní funkce organismu i jeho komunikaci s vnějším prostředím).

     Projevuje se velkým množstvím příznaků jako jsou např. snížená nebo zvýšená produkce řeči, změněná informační hodnota, nesmyslná sdělení – tzv. neologismy, deformace slov – parafázie, snížená schopnost až nemožnost větného vyjádření – parafrázie, poruchy porozumění, ulpívání na předchozí tématu – tzv. perseverace, překotná rychlá mluva – tzv. logorhea, porucha pojmenování – tzv. anomie. Nejtěžším typem poruchy je tzv. globální (totální) afázie, která postihuje všechny korové funkce. Pacient nerozumí mluvené řeči, je dezorientován časem, místem i vlastní osobou, není schopen žádné řečové produkce. Tento typ afázie může být přítomen jako akutní postižení v prvních hodinách po mozkové příhodě a pomalu přecházet v některý z jiných typů.

    Cílem terapie afázie je maximální restituce (obnovení) komunikačních schopností pacienta současně s obnovením jejich sociálních vazeb. Terapie v akutním stadiu je intenzivnější a je prováděna individuálně, je zaměřena na restituci fatické poruchy a udržení, popřípadě znovunabytí psychické stability pacienta. Chronické stadium je zaměřeno více na obnovu sociálních kontaktů a zapojení nemocného do sociálního prostředí. Terapie afázie je dlouhodobá a cílená.

    Prognóza je ovlivňována mnoha faktory – příčinou a místem poškození mozku, socioekonomickým statusem a vzděláním pacienta, i samotným postojem pacienta k onemocnění. Různé typy a stupně afázie mají různou prognózu úpravy.