Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

ORGANIZACE LOGOPEDICKÉ PÉČE V ČR

Zdroj: Škodová, E., Jedlička, I. a kol.: Klinická logopedie. str 45

V České republice se logopedická péče realizuje v rámci spolupráce ministerstev tří resortů (MŠMTV, MZ, MPSV)
 
Resort školství
Logopedický preventista (středoškolsky vzdělaný pedagog, většinou učitelka MŠ, který absolvoval kurz logopedické prevence, zabývá se rozvojem komunikačních schopností u intaktní populace předškolního věku v rámci svého pracovního úvazku a s ním související pracovní náplní)

Logopedický asistent (absolvent vysokoškolského bakalářského studia speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy verbální komunikace. Pracuje pod supervizí klinického logopeda ve zdravotnictví nebo speciálního pedagoga ve školství. V resortu MPSV může pracovat samostatně.

Speciální pedagog – učitel se zaměřením na poruchy řeči a učení se státní závěrečnou zkouškou z logopedie. Jeho uplatnění je ve speciálních školách tohoto zaměření (speciální základní školy, speciální zvláštní školy, specializované třídy při základních školách, speciálně pedagogická centra, pedagogicko – psychologické poradny, základní školy s integrovanými žáky. Může také působit ve speciálních mateřských školách a speciálně – pedagogických centrech (SPC) při internátních speciálních základních školách.
 
Resort zdravotnictví
Logoped – absolvent studia logopedie nebo speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy komunikace a učení se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie. Po splnění základních podmínek je zařazen do specializační přípravy (resortního postgraduálního vzdělávání). Pracuje pod supervizí klinického logopeda. Nesplňuje podmínky pro udělení vlastní licence k provozování privátní praxe.

Klinický logoped – absolvent specializační přípravy (postgraduálního resortního vzdělávání) zakončeného atestační zkouškou. Pracuje samostatně. Po splnění dalších podmínek může získat licenci k provozování vlastní privátní praxe.

Logopedickou péči vykonává logoped i klinický logoped hlavně v resortu zdravotnictví, a to:

- ve státních i soukromých logopedických ambulancích, příp. poradnách

- na logopedických pracovištích;

(při lůžkových odděleních foniatrických, pediatrických, psychiatrických, neurologických, rehabilitačních, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, na odděleních plastické chirurgie, v ústavech sociální péče, lázních

na specializovaných pracovištích (klinikách, JIP, apod.)

denních stacionářích (pro děti i dospělé) zřizovaných při zdravotnických zařízeních.
 
Resort práce a sociálních věcí
V tomto resortu mohou působit logopedi, kliničtí logopedi i speciální pedagogové se specializací logopedie a surdopedie. Kvalifikační předpoklady záleží na konkrétním typu pracoviště a náplni práce v dané oblasti.