Ambulance klinické logopedie
horni1000x200pxG

PROHLUBOVÁNÍ ODBORNOSTI

2016 – Senzoricko – senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu (MUDr. Martin Kučera, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, Výzkumné centrum hudební akustiky)
2016 – Koktavost se zaměřením na etiologii (Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc, MBA, Foniatrická sekce odborné společnosti JEP, AudioFonCentr Brno)
2016 – Edukace a reedukace hlasu (prim. MUDr. Jitka Vydrová, Medical HealthCom spol. s.r.o. – Hlasové centrum Praha)
2016 – Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu
2015 – Dyspraxie z pohledu klinické logopedie a víceoborového přístupu
2015 – XIII, Mezinárodní den porozumění koktavosti v ČR (Dynamická terapie balbuties, Barbara L. Dahm, Communication Therapy Institute, Tel Aviv, Izrael)
2015 – Nejmenší dítě a sluchadlo (AudioFonCentr Brno)
2014 – Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi
2014 – Asertivní komunikace, Mgr. Jiří Salvet, Mgr. Jana Brzkovská
2014 – XII. Mezinárodní den porozumění koktavosti (Michael Sugarman, USA)
2014 – Efektivita lékařského zákroku – operace , léky u poruch vývoje řeči (AudioFonCentr Brno)
2013 – XI. Mezinárodní den porozumění koktavosti v ČR (Dr. Yoshikazu Kikuchi, Akihiro Aoki, Japanese Genyukai Stuttering Association, Tokio, Japonsko)
2013 – Rehabilitace orofaciální oblasti a její využití v klinické logopedii
2012 – Klinická logopedie součástí týmu rezortu zdravotnictví
2012 – X. Mezinárodní den porozumění koktavosti (Jane Fraser – International Stuttering associantion, USA, Frances Cook - Michael Palin Centre For Stammering Children, Londýn, Mitchel Trichon – National Stutterring Association, USA)
2011 – Dysfagie (Poruchy polykání, diagnostika , terapie, MUDr. Heidrun Schröter – Morasch, SRN)
2011 – Diferenciální diagnostika v terapii neurovývojových poruch v klinické logopedii
2010 – Klinická logopedie v rámci ucelené rehabilitace
2010 – Klinicko logopedická praxe jako součást ošetřovatelské péče
2010 – Mezinárodní odborné sympozium Umělecké terapie v logopedii a sociálních službách
2009 – Klinická logopedie a škola
2009 – VIII. Afaziologické sympozium
2005 – Orofaciální stimulace ( Mgr. Jitka Kaulfussová, Carpe diem Bohemia, s.r.o. Centrum řeči a komunikace, Praha)
2005 – VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém (komunikace klientů s autismem a klientůs výraznými problémy ve verbální komunikaci)
2004 – Možnosti využití alternativních forem výuky při práci s žáky s více vadami
2003 – Klinická neurologie pro klinické logopedy
2003 – IV. Afaziologický seminář s mezinárodní účastí
2002 – Narušený vývin reči (NVR II.) Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., SR)
2002 – Narušený vývin reči (NVR I.) Vývoj řeči v kontextu neuropsychického vývoje, koncept Laheyové, Doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., SR)
2002 – Funkční hodnocení a terapie pacientů s následky mozkových lézí v dospělém a dětském věku
2002 – Moderné trendy v diagnostike a terapii pri chronickej zajakavosti, (Prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., SR)
2002 – Moderné trendy v diagnostike a terapii pri fixovanej zajakavosti, (Prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., SR)
2001 – Moderné trendy v diagnostike a intervencii pri incipientnej zajakav osti (Prof. PhDr. Viktor Lechta, PhD., SR)
2001 – Novinky v oboru foniatrie (IPVZ Praha)
2001 – Specializační odborná stáž v klinické logopedii (Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN, Žitná 24, Praha, Klinika plastické chirurgie, Fakutní nemocnice Královské Vinohrady, Praha)
2001 – II. Afaziologický seminář
2001 – Afázie (Lurijovo pojetí, PhDr. Anna Hrnčiarová, CSc., SR)
2001 – Vývojová verbální dyspraxie (PhDr. Josef Dvořák, Logopedické centrum Žďár nad sázavou)
2001 – Afázie
2000 – Nové přístupy v intervenci neurogenních poruch komunikace (Psycholingvistická analýza jazyka pacientů s afázií, prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., SR)
2000 – Diagnostika a terapie afázie (Prim.PaedDr. Miloslava Čecháčková, Oddělení klinické logopedie, FN I.P. Pavlova Olomouc
2000 – Praktický přístup k terapii koktavosti u dospělých, Jim Mallot, Louise Van Vliet, USA
2000 – Balbuties, Jim Malott, USA
2000 – Vady a poruchy sluchu (MUDr. Ivan Jedlička, Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN, Žitná 24, Praha)
2000 – Vývojová dysfázie (PaedDr. Eva Škodová, Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN, Žitná 24, Praha)
1999 – Diagnostika a rehabilitace pacientů s fatickou poruchou
1999 – Dysartrie (Doc. Karel Neubauer, Hamzova dětská léčebna Luže – Košumberk)
1999 – Hlas (MUDr. Miloš Vohradník, Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN, Žitná 24, Praha)
1999 – Dyslálie (PhDr. Milena Bubeníčková, Dětské centrum Paprsek, Praha)